บริษัท ศิลา ลีกัล จำกัด มีความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง ในการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายโดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ทั้งในด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยในเว็บไซต์แห่งนี้ ทางด้านประวัติส่วนตัวของทนายความผู้ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย จะอยู่ในหมวดของทนายความ

บุคลากร

นายสุทน ทับเปีย

ผู้บริหาร/หัวหน้าสำนักงาน

นายเลิศชาย กสิบุตร

ผู้บริหาร

นายไตรภูมิ คงสอน

ผู้บริหาร

นายศิริชัย โสภาแสง

ผู้บริหาร

นายพงษ์สิริ สะวานนท์

ผู้จัดการสาขาอุดรธานี

นางสาวสาวิตรี ขุมเพ็ชร์

ผู้จัดการ/ทนายความ

นายอลงค์กรณ์ ปัญญาวงศ์

ทนายความ

นายณัฐพงษ์ แก้วโพธิ์

ทนายความ

นายณัฐวุฒิ นันนวน

หัวหน้าฝ่ายบังคับคดี

นางสาวนัยนา ปราสาร

หัวหน้าการเงิน

นางสาวปนัดดา คำพล

หัวหน้าธุรการ

นางสาวนัฐพัชร สมงาม

หัวหน้าธุรการ

นายวรพงษ์ เจริญรัตน์

บังคับคดี

นายศรานุวัฒน์ กุลาสา

บังคับคดี

นายวทัญญู พลนามอินทร์

บังคับคดี

นางสาวชฎาภรณ์ แก้วโพธิ์

ธุรการ

นางสาวภานุชนาถ เจริญรัตน์

ธุรการ

นางสาวสุภาพร คลังกลาง

ธุรการ

นางสาวณัฐวรรณ โสกศรี

ธุรการ

นายวินัย พิเศษ

ธุรการ

นายวัชระ อรสี

ธุรการ